Organizace dne

Budovu školy odemyká před zahájením provozu pověřený pracovník.


6.30 - 8.15

Mateřská škola se otvírá pro děti. V obou třídách si děti volně hrají nebo se zapojují do řízených individuálních či skupinových činností.


8.15 – 9.15

Úklid hraček, ranní cvičení, hygiena, přesnídávka – ind. podle toho jak mají děti hlad a jak si hrají. Systém podávání svačin u starších dětí samoobslužný.


9.15 – 9.45

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu s požadavky na děti.


9.45 – 11-30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena.


11.30 – 12.15

Oběd – starší děti se o velikosti porcí domlouvají s kuchařkou. 
Jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování pravidel při stolování.


12.15 – 14.15

Hygiena, příprava na odpočinek, odpolední odpočinek – vychází z potřeby dětí vstávání průběžně.
Odpolední spánek je individualizovanou záležitostí
Varianty odpoledního odpočinku:
- všechny děti si vyslechnou pohádku a ½ hodiny odpočívají
- kdo během jedné hodiny usne spí
- kdo během jedné hodiny neusne může odpočívat v leže a prohlížet si při tom třeba obrázky nebo si jde tiše hrát či kreslit  
Aktivity nespících dětí – hry a klidné činnosti v hracím koutku.


14.15 – 16:00

Svačina.
Spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých pracích dne, postupně děti odcházejí domů. 
Budovu uzamyká po ukončení provozu pověřený pracovník.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.
Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí, mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo pokračovat.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, do přípravy pomůcek, pracovaly svým tempem.
Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud to potřebují mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.
Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.
Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit pravidlům soužití.
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvořeny výborné materiální podmínky – kvalitně vybavené prostředí pomůckami, hračkami a jiným materiálem.